.

Expertise Makelaar, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 74365916, verwerkt gegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door in te stemmen met deze privacy verklaring, geeft opgrachtgever toestemming tot het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens.

Websitegegevens
Expertise Makelaar kan cookies verzamelen teneinde de website goed te laten werken en statistieken bij te houden ten behoeve van marketingdoeleinden.

Cookies en andere websitegegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Via de website kan een cookie geplaatst worden van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Expertise Makelaar kan deze dienst gebruiken voor marketingdoeleinden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens die in het kader van een opdracht of andere rechtsbetrekking worden verzameld bij een opdrachtgever, maken deel uit van het dossier. Gegevens worden bewaard voor identificatie, uitvoering van de opdracht, declaratie en facturatie, relatiebeheer, kwaliteitscontrole, bedrijfsvoering, wettelijke verplichtingen en/of afwikkeling van klachten. Persoonsgegevens die Expertise Makelaar kan verzamelen zijn; naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, beschikbaarheidsdatum, wenselijk tarief bij de eindklant en CV. Niet verstrekken van persoonsgegevens kan tot gevolg hebben dat Expertise Makelaar de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Persoonsgegevens die Expertise Makelaar verwerkt, worden bewaard door Expertise Makelaar op een wijze waar passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de gegevens te beveiligen tegen verlies of vormen van onrechtmatige verwerking. Expertise Makelaar bewaart gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden van de dienstverlening en is gerechtigd uw gegevens na afloop zorgvuldig te vernietigen. Expertise Makelaar werkt samen met derde partijen ten behoeve van de dienstverlening, marketing en/of administratieve doeleinden. Opdrachtgever stemt ermee in dat persoonsgegevens hiervoor mogen worden gebruikt op basis van een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Door akkoord te gaan met deze Privacy Verklaring geeft opdrachtgever toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens. Opdrachtgever heeft te allen tijde recht om deze toestemming in te trekken, danwel het recht op inzage, vergetelheid, beperking persoonsgegevens, rectificatie en aanvulling, bezwaar en/of dataportabiliteit in te roepen. Een dergelijk verzoek kan worden gestuurd naar nienke@expertise-makelaar.nl .De Expertise Makelaar zal ervoor zorgdragen dat het verzoek binnen vijf werkdagen wordt behandeld.

Opdrachtgever is gerechtigd een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien zij dit noodzakelijk acht.